Izvori

Odabrani izvori i literatura

Hrvatski državni arhiv

HR-HDA-65, Hrvatski sabor

HR-HDA-70, Namjesničko vijeće 1861 – 1869

HR-HDA-76, Hrvatska dvorska kancelarija (Kraljevski dalmatinsko-hrvatsko-slavonski dvorski dikasterij, 1860-1869)

HR-HDA-78, Predsjedništvo Zemaljske vlade

HR-HDA-79, Unutarnji odjel Zemaljske vlade

Razni osobni fondovi saborskih zastupnika u HDA, Arhivu HAZU, DAZ  i  NSK:

Josip Juraj Strossmayer, Franjo Rački, Eugen Kvaternik, Jovan Živković, Mato Mrazović, Antun Vakanović, Gjuro Pilar, Šime Mazzura, Stjepan Radić, Isidor Kršnjavi, Nikola Tomašić, Đuro Šurmin, Ivan Peršić, Dragutin Hrvoj, Ferdo Šišić i dr.

Tiskani izvori

Zapisnik sabora trojedne kraljevine Dalmatinske, Hervatske i Slavonske, Zagreb 1848.

Hrvatski sabor 4. srpnja 1848, Zagreb 1848.

Hrvatski državni sabor 1848., sv. 1, pr. Iskra Iveljić, Josip Kolanović, Nikša Stančić, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2001.

Saborski spisi Sabora Kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od god. 1861., ur. D. Kušlan i M. Šuhaj, sv. 1-3., Zagreb 1862.

Zapisnik odbora po saboru kraljevina dalm. herv. slav. za razvidjanje zakladah na istu kraljevinu spadajućih izaslanoga godine 1861., Zagreb 1861.

Zapisnik odbora sastavljen 17. svibnja 1861. pod predsjedanjem grofa Julia Jankovića, Zagreb 1861.

Hrvatski sabor 1861.: zaključci i drugi važniji spisi, pr. Arijana Kolak Bošnjak, Tomislav Markus i Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest 2018.

Dnevnik Sabora trojedne kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, 1861–1867/1868–1871.

Imenik gg. ovjerovljenih zastupnikah i pozvanikah saborskih godine 1872.

Saborski spisi Sabora kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, Kralj. zemaljska tiskara Zagreb, 1900-1905. (god. 1865–1867.; 1867–1870.)

Spisi odnoseći se na provedenje nagode izmedju Kr. Ugarske te kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije godine 1868., Zagreb, s. a.

Razni spisi na sabor Hrvatske i Slavonije g. 1872, Zagreb, 1872.

Saborski dnevnik kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije: 1872–1875., Zagreb s.a.; 1875–1878., Zagreb 1878.; 1878–1881., Zagreb 1903–04; 1881–1884., Zagreb 1884., 1884–1887., Zagreb 1887.

Stenografički zapisnici Sabora kralj. Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (petogodišta 1887–1892; 1892–1897; 1897–1901; 1901–1906, 1906–1908, 1908, 1910, 1913–1918).

Imenik ovjerovljenih p. n. gg. narodnih zastupnikah i banskih pozvanikah sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije godine 1892–1897.

Sbornik zakonah i naredabah valjanih za Kraljevine Hervatsku i Slavoniju, Zagreb 1863. – 1916.

Statistički godišnjak kraljevina Hrvatske i Slavonije, I, 1905, Zagreb 1913.

Statistički godišnjak kraljevina Hrvatske i Slavonije, II, 1906 – 19190, Zagreb 1917.

Vjekoslav Bratulić, Zapisnici sjednica Hrvatsko–slovenskog kluba zastupnika u Istarskom saboru (1884-1901), Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 11-12, Rijeka – Pazin, 1966-67., 121-199. i sv.14, 1969., 297-384.

Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918–1919. Izabrani dokumenti, pr.

Marina Štambuk-Škalić i Zlatko Matijević, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2008.

Bogdan Krizman, Zapisnici središnjeg odbora „Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba“ u Zagrebu, Starine, knj. 48, JAZU, Zagreb, 1958., 331-386.

Bogdan Krizman, Zapisnici sjednica Hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade u Zagrebu (1918), Historijski institut Slavonije, Slavonski Brod 1964., 243-328.

Programatski dokumenti hrvatskih političkih stranaka i skupina: 1842. – 1914., pr. Tihomir Cipek i Stjepan Matković, Disput, Zagreb 2006.

Zakonodavstvo/izborno pravo:

Izborni red za hèrvatsko-slavonski sabor god. 1861.: odobren previšnjom odlukom od 21. veljače 1861., Zagreb 1861.

Naputak za izveršenje izbornog reda, Beč 1865.

[Naprednjak] Naš izborni red (tumač Zakona od 15. srpnja 1881., nadopunjenoga prema Zakonu od 29. rujna 1888. o izbonrom redu za Sabor Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije), Zagreb 1903.

Osnova zakonskog članka o izbornom redu, 1866.

Šulek, Bogoslav, Naše pravice, Zagreb 1868.

Smrekar, Milan; Ustavno zakonoslovlje, Zagreb 1887.

Saborski izbori. Zakoni o zaštiti slobode izbora, o izbornom redu i o uredjenju sabora, Zagreb 1908.

Hoholač, Josip; Zakon od 28. V. 1910. ob izbornom redu za Sabor kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb 1912.

Salavary, Franjo; Zakon od 28. svibnja 1910. o izbornom redu za sabor kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb 1910.

Saborski poslovnici:

Poslovnik Sabora Trojedne kraljevine hervatske, slavonske i dalmatinske primljen dne 23. travnja 1861., Zagreb 1861.

Poslovnik Sabora trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije: primljen u 3. sjednici dne 23. travnja 1861., izpravljen u 40. sjednici od 28. veljače 1868. i u 28. sjed. od 3. ožujka 1869., Zagreb s. a.

Poslovnik Sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Primljen dne 12. lipnja 1875. u CXVIII. saborskoj sjednici, Zagreb 1878.

Poslovnik Sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb 1881.

Poslovnik Sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb 1884.

Poslovnik Sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb 1892.

Poslovnik Sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije: primljen dne 7. prosinca 1896. u 150. saborskoj sjednici, Zagreb 1897.

Poslovnik Sabora kralj. Hrvaske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb 1905.

Objavljene korespondencije:

Korespondencija bana Jelačića i Banskog vijeća 1848. – 1850., pr.Tomsilav Markus, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 1998.

Korespondencija Rački – Strossmayer, I-IV, pr. Ferdo Šišić, Zagreb, 1928 – 1931.

Korespondencija Josip Juraj Strossmayer – Isidor Kršnjavi (1875. – 1884.), pr. Zoran Grijak, Cris, 8(2006),1, 54-78.

Korespondencija Strossmayer – Vojnović: izabrani dokumenti, pr. Tomislav Markus,

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 25(2007), 331-383.

Korespondencija Mihovila Pavlinovića, pr. Ante Palavršić i Benedikta Zelić, Split 1962.

Korespondencija Josip Pliverić – Georg Jellinek iz 1885. godine, pr. Alexander Bucynski i Stjepan Matković, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 50(2000), 6, 1053-1084.

Korespondencija Frana Supila iz periode 1891-1894, Arhivski vjesnik, VI, pr. Hamdija Hajdarhodžić, Rafo Arneri, Hrvoje Morović i Marija Nemec, Zagreb 1963.

Korespondencija Stjepana Radića, pr. Bogdan Krizman, Institut za hrvatsku povijest, knj. 1, Zagreb 1972-73.

Korespondencija Ante Tresić-Pavičića, pr. Ana Batinić i Živko Strižić, HAZU, Razred za književnost, Zagreb 2015.

Memoarski zapisi i drugi spisi saborskih zastupnika:

Fran Folnegović, Doživljaji i dojmovi, Zagreb 1902.

Iz korespondencije Josipa Franka s Bečom: 1907. – 1910., pr. Stjepan Matković i Marko Trogrlić, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014.

Ukupna djela Augusta Harambašića, ur. Julije Benešić, Hrvatski izdavalačko bibliografski zavod, Zagreb 1942.-43.

Lazar Hellenbach, Die Fusion. Eine Skizze aus dem kroatischen Parteileben, Zagreb 1866.

Vitomir Korać, Povjest radničkog pokretau Hrvatskoj i Slavoniji, I-III, Zagreb 1929/33.

Iso Kršnjavi, Zapisci: iza kulisa hrvatske politike, pr. Ivan Krtalić, Zagreb 1986.

Ivan Kukuljević Sakcinski, Njekoliko političkih spisa (1864 – 1867), Zagreb 1867.

Evgenij Kumičić, Govori, pr. Dubravko Jelčić, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1994.

Eugen Kvaternik, Polički spisi. Razprave, govori, članci, memorandumi, pisma, pr. Ljerka Kuntić, Znanje, Zagreb 1971.

Milan Makanec, Moja izpovijed narodu, Primorska tiskara, Kraljevica 1876.

Svetozar Miletić i Narodna stranka. Građa 1860-1885., Sremski Karlovci 1968.

Ivan Peršić, Kroničarski spisi, pr. Stjepan Matković, Državni arhiv u Zagrebu, Dom i svijet, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2002.

Mihajlo Polit Desančić, Kako sam svoj vek proveo. Uspomene, Beograd 1925.

Franko Potočnjak, Iz mojih političkih zapisaka, Zagreb 1914.

Antun Radić, Sabrana djela, ur. Rudolf Herceg, Seljačka sloga, Zagreb 1937.

Stjepan Radić, Politički spisi: Autobiografija, članci, govori, rasprave, pr. Zvonimir Kulundžić, Znanje, Zagreb 1971.

Ivan Ribar, Iz moje političke suradnje (1901-1963), Naprijed, Zagreb 1965.

Ante Starčević, Politički spisi, izbor i predgovor Tomislav Ladan, Znanje, Zagreb 1971.

Frano Supilo, Politički spisi, članci, govori, pisma i memorandumi, pr. Dragovan Šepić,  Znanje, Zagreb 1970.

Frano Supilo, Politika u Hrvatskoj, ur. Vaso Bogdanov, Kultura, Zagreb 1953.

Jovan Živković, Kako je postala hrvatsko-ugarska Nagoda, Zagreb 1892.

Promidžbene brošure:

Dičnim izbornikom kostajničkoga kotara sivim sokolovom, Zagreb 1892.

Izborna listina za izbor saborskih zastupnika, Zagreb 1873.

Izbornikom jastrebarskoga kotara, Zagreb 1910.

Izjave za stranku prava, Zagreb 1894.

Proslava sjedinjenja hrvatskih oporbenih stranaka u Varaždinu 9. travnja 1893., Zagreb 1893.

Za obće pravo, Zagreb 1906.

Jovan Živković, Sporazumimo se!, Zagreb 1872.

Izbor iz literature:

Artuković, Mato; Ideologija srpsko-hrvatskih sporova: Srbobran 1884 – 1902, Naprijed, Zagreb 1991.

Beuc, Ivan; Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom, Zagreb 1985.

Biočić, Ana; Svećenici u politici. Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskomsaboru 1868. – 1871., Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2018.

Biondich, Mark; Stjepan Radić, the Croat Peasant Party, and the Politics of Mass Mobilization, 1904 – 1928, Toronto, Buffalo, London, University of Toronto 2000.

Bogdanov, Vaso; Historija političkih stranaka u Hrvatskoj od prvih stranačkih grupiranja do 1918, Novinarsko izdavačko poduzeće, Zagreb 1958.

Ciliga, Vera; Slom politike Narodne stranke (1865 – 1880), Matica hrvatska, Zagreb 1970.

Čepulo, Dalibor; Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba, Pravni fakultet, Zagreb 2016.

Čulinović, Ferdo; Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX i XX veka, I,  Školska knjiga, Zagreb 1956.

Derenčin, Marijan; Izborna reforma, Zagreb 1899.

Derenčin, Marijan; Osnova zakona o sudbenosti na pritužbe proti valjanosti izbora poslanika u Sabor Kraljevine Hrvatske-Slavonije-Dalmacije, Zagreb, s. a.

Die Habsburger Monarchie 1848-1918, Band VII, Verfassung und Parlamentarismus, ur. Helmut Rumpler i Peter Urbanitsch, Austrijska akademija znanosti, Beč 2000.

Društveni razvoj u Hrvatskoj: od 16. stoljeća do početka 20. stoljeća, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1981.

Đinđić, Mirko; Talijanski zastupnici u dalmatinskom Saboru: okvir za kolektivnu biografiju 1883.-1912.(1918.), doktorska disertacija, Sveučilište u Zadri 2016.

Gabelica, Mislav; Pravaštvo u Požeškoj županiji (1895. – 1914.), Naklada Slap, Zagreb 2020.

Globačnik, Matko; Hrvatska socijaldemokracija u Prvome svjetskom ratu, Srednja Europa, Zagreb 2018.

Gross, Mirjana; Vladavina Hrvatsko-srpske koalicije 1906-1907, Institut društvenih nauka. Odelenje za istoriske nauke, Beograd 1960.

Gross, Mirjana; Povijest pravaške ideologije, Institut za hrvatsku povjest, Zagreb 1973.

Gross, Mirjana; Szabo, Agneza; Prema hrvatskom građanskom društvu, Globus, Zagreb 1992.

Gross, Mirjana; Izvorno pravaštvo. Ideologija, agitacija, pokret, Golden marketing, Zagreb 2000.

Gross, Mirjana; Vijek i djelovanje Franje Račkoga, Novi Liber, Zagreb 2004.

Holjevac, Željko; Gospić u Vojnoj krajini (1689. – 1712. – 1881.), Hrvatski zemljopis, Matica hrvatska, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Zavod za hrvatsku povijest, Gospić – Zagreb 2002.

Holjevac, Željko; Ogulinska pukovnija (1746. – 1873.): polazišta, Matica hrvatska, Ogulin 2012.

Horvat, Josip; Stranke kod Hrvata i njihove ideologije, Politika, Beograd 1939.

Horvat, Rudolf; Izborna reforma u Hrvatskoj, naklada Jutarnjeg Lista, s. a.

Hrvatska 1848. i 1849.: zbornik radova, Hrvatski institut za povijest, ur. Mirko Valentić, Zagreb 2001.

Hrvatske županije kroz stoljeća, Školska knjiga, Zagreb 1996.

Hrvatski katolički pokret: zbornik radova, ur. Zlatko Matijević, Kršćčanska sadašnjost, Zagreb 2002.

Ibler, Janko; Hrvatska politika. 1903., Zagreb 1914..

Ibler, Janko; Hrvatska politika. 1904 – 1906., Zagreb 1914. – 1917.

Ilešič, Fran; Iz borbe med ilirsko in madžarofilsko stranko: I, 1848/49., Maribor 1906.

Iveljić, Iskra; Očevi i snovi: privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća, Leykam international, Zagreb 2008.

Iveljić, Iskra; Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi, Filozofski fakultet, Zagreb 2015.

Karaman, Igor; Hrvatska na pragu modernizacije /1750 – 1918/, Naklada Ljevak, Zagreb 2000.

Korunić, Petar; Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj i slovenskoj politici: hrvatsko-slovenski politički odnosi 1848-1870., Globus, Zagreb 1986.

Krestić, Vasilije, Hrvatsko-ugarska nagoba 1868. godine, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 1969.   

Krizman, Bogdan; Hrvatska u prvom svjetskom ratu. Hrvatsko-srpski politički odnosi, Globus, Zagreb 1989.

Lovrenčić, Rene; Geneza politike „novog kursa“, Institut za hrvatsku povijest, Zagreb 1972.

Markus, Tomislav; Hrvatski politički pokret 1848. – 1849.: ustanove, ideje, ciljevi, politička kultura, Dom i svijet, Zagreb 2000.

Markus, Tomislav; Zagrebački politički listovi 1848. – 1850. godine, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2005.

Markus, Tomislav; Solidarnost i sukob interesa na slavenskom Jugu: Južni Slaveni u hrvatskoj političkoj misli 1844. – 1918., Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2012.

Matijević, Zlatko; Ljudi, stranke, događaji: prizori iz hrvatske političke povijesti, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2018.

Matković, Stjepan; Čista stranka prava 1895. – 1903., Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, Zagreb 1999.

Melik, Vasilij; Volitve na Slovenskem: 1861 – 1918, Slovenska matica, Ljubljana 1965.

Mikavica, Dejan; Mihailo Polit Desančić: vođa srpskih liberala u Austrougarskoj, Filozofski fakultet, Novi Sad 2007.

Miloš, Edi; Antun Radić (1868-1919). Homme de lettres engagé et théoricien du mouvement paysan croate, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2018.

Milutinović, Kosta; Svetozar Miletić, Zagreb 1939.

Ostajmer, Branko; Narodna stranka u Slavoniji Srijemu 1883. – 1903., Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2018.

Pavličević, Dragutin; Narodni pokret 1883. u Hrvatskoj, Liber, Zagreb 1980.

Perić, Ivo; Dalmatinski sabor, 1861.-1912. (1918.), Centar JAZU, Zagreb 1978.

Perić, Ivo; Hrvatski državni sabor: 1848. – 2000., sv. 1 i 2, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni sabor, Dom i svijet, Zagreb 2000.-2001,

Perić, Ivo; Antun Radić: 1868. – 1919., Dom i svijet, Zagreb 2002.

Perić, Ivo; Stjepan Radić, Dom  svijet, Zagreb 2003.

Perić, Ivo; Politička oporba u Banskoj Hrvatskoj 1880. – 1903.: suradničko povezivanje neodvišnjaka i pravaša od njihova stapanja u jednu stranku, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2009.

Polić, Ladislav; Povijest modernoga izbornoga zakonodavstva, Zagreb 1908.

Polić, Martin; Parlamentarna povjest Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije sa bilježkama iz političkoga, kulturnoga i družtvenoga života, I, Zagreb 1889. i II, Zagreb 1900.

Polić, Martin; Banus Karl Graf Khuen – Héderváry und seine Zeit, Osijek 1901.

Popovici, Vlad; Studies on the Romanian Political Elite from Transylvania and Hungary (1861-1918), Editura Mega, Cluj-Napoca 2012.

Pravaška misao i politika: zbornik radova, ur. Jasna Turkalj, Zlatko Matijević i Stjepan Matković, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2007.

Roksandić, Drago; Srbi u Hrvatskoj: od 15. stoljeća do naših dana, Vjesnik, Zagreb 1991.

Rumenjak, Nives; Srpski zastupnici u banskoj Hrvatskoj: okvir za kolektivnu biografiju 1881.-1892.,  SKD Prosvjeta, Zagreb 2003.

Rumenjak, Nives; Politička i društvena elita Srba u Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća: uspon i pad srpskoga kluba, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2005.

Seton-Watson, Robert W.; Ungarische Wahlen. Beitrag zur Geschichte der politischen Korruption, Leipzig 1912.

Hrvatski sabor, ur. Željko Sabor, Globus, Školska knjiga, Zagreb 1995.

Strecha, Mario; Katoličko pravaštvo: politički katolicizam u Banskoj Hrvatskoj u predvečerje Prvoga svjetskog rata (1904. – 1910.), Srednja Europa, Zagreb 2011.

Szabo, Agneza; Središnje institucije Hrvatske u Zagrebu 1860. – 1973., sv. 1-2, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb 1987.

Šarinić, Josip; Nagodbena Hrvatska: postanak i osnove ustavne organizacije, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1972.

Šidak, Jaroslav; Studije iz hrvatske povijesti XIX. stoljeća, Institut za hrvatsku povijest, Zagreb 1973.

Šidak, Jaroslav; Studije iz hrvatske povijesti za revolucije 1849-49, Institut za hrvatsku povijest, Zagreb 1979.

Šokčević, Dinko; Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata: kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga, Naklada Pavičić, Zagreb 2006.

Šokčević, Dinko; Hrvatska od stoljeća 7. do danas, Durieux, Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, Zagreb 2016.

Toth, Adalbert; Parteien und Reichstags Wahlen in Ungarn 1848-1892, Oldenbourg, München 1973.

Trogrlić, Marko; Šetić, Nevio; Dalmacija i Istra u 19. stoljeću, Zagreb 2015.

Valentić, Mirko; Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849-1881., Sveučlište u Zagrebu i Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb 1981.

Turkalj, Jasna; Pravaški pokret 1878. – 1887., Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2009.

Vasin, Goran; Sabori raskola. Srpski crkveno-narodni sabori u Habsburškoj monarhiji 1861 – 1914., Službeni glasnik, Beograd 2015.

Vojna krajina: povijesni pregled, historiografija, rasprave, ur. Dragutin Pavličević, Liber, Centar za povijesne znanosti Sveučilišta, Zagreb 1984.

Vrbanić, Fran; Jedno stoljeće u razvoju broja žiteljstva Hrvatske i Slavonije, Zagreb 1899.

Članci:

Artuković, Mato; Brodski zastupnici u Hrvatskom saboru 1861., Scrinia Slavonica, 4(2004), 161-198.

Artuković, Mato; Izidor Kršnjavi kao brodski zastupnik u Hrvatskom saboru 1884. – 1887, Scrinia Slavonica, 6(2006), 217-233.

Artuković, Mato; Izbori u Brodu za Hrvatski sabor u 20. stoljeću (do početka Prvoga svjetskog rata), Slavonski narodni kalendar, Slavonski Brod, 1998, 90-98.

Artuković, Mato; Crtice o političkom radu brodskoga saborskog zastupnika dr. Gjure Pilara, Scrinia Slavonica, 12(2012), 1, 95-114.

Balta, Ivan; Osječka rezolucija 1905. godine i izbori za Hrvatski sabor u gradu Osijeku 1906. godine, Povijesni zbornik, 2(2008), 3, 131-152.

Barbalić, Franjo; Prvi parlamentarni izbori u Istri 1848., Historijski zbornik, 1(1948), 175-182.

Bogdanov, Vaso; Hrvatski narodni pokret 1903/4., Rad JAZU, knj. 322, 5-144.

Buntak, Franjo; Zagreb u tisuću devet stotina i sedmoj godini, Iz starog i novog Zagreba, IV, Zagreb 1968., 251-282.

Cilia, Vera; Prilog ocjeni Rujanskog manifesta Narodne stranke od 20. IX 1871., Historijski zbornik, 14(1961), 225-230.

Ciliga, Vera; Narodna stranka i južnoslavensko pitanje (1866 – 1870), Historijski zbornik, 17(1964), 85-114.

Ciliga, Vera; O nekim pitanjima u vezi s političkom djelatnošću Ivana Vončine 1868-73, Historijski zbornik, 16(1963), 1-4, 235-246

Ciliga, Vera; O političkoj opoziciji u vrijeme banovanja Ivana Mažuranića, Historijski zbornik, 21-22(1968-69), 145-169.

Čepulo, Dalibor; Pravo na javno okupljanje u Hrvatskoj 1848-1918. i odrednice razvoja u europskim zakonodavstvima, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 49(1999), 3-4, 397-427.

Čepulo, Dalibor; Razvoj ideja o ustroju vlasti i građanskim pravima u Hrvatskoj 1832-1849., Pravni vjesnik, 16(2000), 3-4, 33-53.

Čepulo, Dalibor; Hrvatsko-ugarska nagodba i reforme institucija vlasti u Hrvatskom saboru 1868. – 1871., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1, 2001, 117-148.

Čepulo, Dalibor; Izborna reforma u Hrvatskoj 1875.: liberalizam, antidemokratizam i hrvatska autonomija, Zbornik Pravnoga fakulteta, 52 (2002), 665-692.

Čepulo, Dalibor; Zakonodavna djelatnost Hrvatskog sabora1861: autonomija, modernizacija i municipalne institucije, Pravni vjesnik, 18(2002), 1-2, 135-156.

Čulinović, Ferdo; Sabor Hrvatske od 1861., Rad JAZU, 347, Zagreb 1967., 77-210.

Derenčin, Marijan; Da li Središnji izborni odbor opozicije pada pod udar banske naredbe od 9. IV. 1897, Obzor, 38(1897), br. 84.

Deželić, Velimir; Slovenci i hrvatski sabor godine 1848., Arhivski vjesnik, 1(1925), 1, 199-200.

Đorđević, Dimitrije; Pokušaji srpsko-ugarske saradnje i zajedničke akcije 1906. godine, Istorija XX veka. Zbornik radova, 2(1961) Beograd., 353-384.

Govor dra. M. Derenčina, kojim je obrazložio zak. osnovu o zaštiti izborne slobode, Narodna obrana, Osijek, 3(1904), br. 29-32.

Gabelica, Mislav, Sporazum između Stranke prava i Hrvatsko-srpske koalicije (1912.–1913.), Časopis za suvremenu povijest, 44(2012), 3, 723-743.

Gabelica, Mislav; Političke prilike u Banskoj Hrvatskoj na početku Prvoga svjetskog rata, Društvena istraživanja, 23(2014), 1, 177-197.

Gabelica, Mislav; Starčevićeva hrvatska stranka prava (Stranka prava) i izbori za zagrebačko gradsko zastupstvo od 1904. do 1917. godine, Časopis za suvremenu povijest, 48(2016), 3, 727-761.

Gabelica, Mislav; Pravaštvo u Gospiću od 1880-ih do 1914, Senjski zbornik, 45(2018), 1, 305-343.

Gabelica, Mislav; Čista stranka prava (Starčevićeva hrvatska stranka prava/Stranka prava) u Virovitici 1895. – 1914., Podravina, 18(2019), 36, 55-80.

Gross, Mirjana; Razvoj socijalističke ideje u Hrvatskoj 1890-1907., Putovi revolucije, br. 5, 1965., 117-130.

Gross, Mirjana; Propast starounionističke stranke u svijetlu izvještaja Mirka Bogovića, Zbornik HI JAZU, 1, 1953, 223-249.

Gross, Mirjana; Hrvatska uoči aneksije Bosne i Hercegovine, Istorija XX veka. Zbornik radova, 3(1962), Beograd, 153-275.

Gross, Mirjana; Geneza Frankove stranke, Historijski zbornik, 17(1964), 1-4, 1-83.

Gross, Mirjana; Hrvatska politika velikoaustrijskog kruga oko prijestolonasljednika Franje Ferdinanda, Časopis za suvremenu povijest, 2(1970), 2, 9-72.

Gross, Mirjana; O nacionalnoj ideologiji Ante Starčevića i Eugena Kvaternika, Časopis za suvremenu povijest, 4(1972), 1, 25-46.

Gross, Mirjana; Ideja jugoslavenstva u XIX. st. u „Istoriji Jugoslavije“, Časopis za suvremenu povijest, 5(1973), 2, 8-21.

Gross, Mirjana; O položaju plemstva u strukturi elite u sjevernoj Hrvatskoj potkraj 19. i na početku 20. stoljeća, Historijski zbornik, 31-32(1978.-79)., 123-149.

Gross, Mirjana; Mađarska vlada i hrvatska autonomija u prvim godinama nakon Nagodbe, Historijski zbornik, 38(1985), 1-29.

Gross, Mirjana; Starčević i Kvaternik – spoznaje i nadahuća, Politička misao, 37(2000), 1, 3-24.

Horvat, Rudolf; Izbori narodnih zastupnika u Virju i Novigradu za Hrvatski sabor, u: Madjer, Blaž, Časti i dobru zavičaju, Zagreb 1937., 327-332.

Jelušić, Mario; Ban, Bansko vijeće i Sabor 1848. s aspekta parlamentarizma, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 42(1992), 3, 297-314.

Jež, Ivančica, Prilog poznavanju razvoja političkog djelovanja Hrvatske pučke seljačke stranke u ludbreškoj Podravini (1904. – 1914.), Podravina, 6(2007), 11, 107-137.

Karaula, Željko; Bjelovar u memoarima velikog župana Bjelovarske/bjelovarsko-križevačke županije Budislava pl. Budisavljevića-Prijedorskog „Pomenci iz moga života“, Podravina, 8(2009), 16, 162-183.

Karaula, Željko; Utjecaj Stjepana Radića na rad HPSS-a u bilogorskom kraju do 1908. godine, Podravina, 11(2012), 22, 152-158.

Klaić, Željko; Hrvatski tisak i općinski izbori u Tinjanu na početku XX,. stoljeća, Problemi sjevernog Jadrana, 15, 2016, 35-72.

Kolak Bošnjak, Arijana; Društvena struktura Horvatsko-vugerske stranke, Povijesni prilozi, 34(2015), 48, 153-173.

Kolak Bošnjak, Arijana; Horvatsko-vugerska stranka i turopoljsko plemstvo, Kaj, 48(2015), 3-4, 121-137.

Kolar-Dimitrijević, Mira; Kako su narodnjaci pobijedili na izborima 1871.? (Nepoznata brošura Ivana Mažuranića?), Povijesni prilozi, br. 14, Zagreb 1995., 163-207.

Korunić, Petar; Hrvatski nacionalni i politički program 1848/49. godine, Povijesni prilozi, 11(1992), 177-252.

Korunić, Petar; Hrvatska državnopravna tradicija i “Adressa” Hrvatskog sabora 1861. godine, Časopis za suvremenu povijest, 27(1995), 2, 247-268.

Korunić, Petar; Hrvatsko pitanje 1860./61. godine, Časopis za suvremenu povijest, 27(1995), 1, 103-123

Korunić, Petar; Hrvatska državna ideja E. Kvaternika 1861. godine: program o organizaciji hrvatske države, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 30(1997), 91-154.

Korunić, Petar; Struktura hrvatskog programa i društvene promjene za revolucije 1848./49.: (širenje istraživačke osnovice), Historijski zbornik, 51(1998), 83-96.

Krišto, Jure; Katoličko priklanjanje ideologiji jugoslavenstva, Časopis za suvremenu povijest, 24(1992), 2, 25-44.

Krišto, Jure; Croatian Political Turmoils in the Dusk of Austro-Hungarian Monarchy, Review of Croatian History, 1(2005), 1, 73-94.

Krišto Jure; Heeding a Good or an Evil Angel: The May Declaration of 1917 and the Collapse of the Middle-European Monarchy, Review of Croatian History, 4(2008), 1, 39-50.

Krizman, Bogdan; Osnivanje Hrvatske pučke seljačke stranke (1904 – 1905), Radovi Sveučilišnog instituta za hrvatsu povijest, 2, Zagreb 1972, 105-179.

Lebl, Arpad; Hrvatsko pitanje kroz prizmu Ugarskog parlamenta 1892-1918, Historijski zbornik, 17(1964), 259-301.

Markus, Tomislav; Eugen Kvaternik u hrvatskoj politici i publicistici 1859. – 1871., Povijesni prilozi, 16(1997), 159-222.

Markus, Tomislav; Politička djelatnost Dragojla Kušlana 1847. – 1867., Povijesni prilozi, 28(200), 36, 185-229.

Markus, Tomislav; Ivan Kukuljević u političkom životu Hrvatske u razdoblju 1843. – 1867. godine: prilog istraživanju njegove političke djelatnosti, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 27(2009), 293-318.

Markus, Tomislav; Mihailo Polit-Desančić i srpski nacionalizam 1861. godine, Časopis za suvremenu povijest, 26(1994), 3, 487-500.

Matijević, Zlatko; Odjeci svibanjske deklaracije Jugoslavenskog kluba u Hrvatskoj, te Bosni i Hercegovini(1917. – 1918.), Spomenica Ljube Bobana, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb 1996., 245-256.

Matijević, Zlatko; Politička orijentacija dijela hrvatskih katoličkih seniora u Slavoniji do objavljivanja „Svibanjske deklaracije“ Jugoslavenskog kluba u Beču do osnutka Hrvatske pučke stranke (1917. – 1919.), Scrinia Slavonica, 1(2001), 193-216.

Matijević, Zlatko; Reakcije frankovačkih prvaša na „Svibanjsku deklaraciju“ i njezine promicatelje (1917. – 1919.), Riječki teološki časopis, 12(2004), 1, 233-268.

Matijević, Zlatko; Narodno vijeće SHS u Zagrebu. Osnutak, djelovanje i nestanak (1918/1919), Fontes 14, 35-66.

Matijević, Zlatko; Stranka prava (frankovci) u doba vladavine Narodnoga vijeća slovenaca, Hrvata i Srba (listopad – prosinac 1918), Časopis za suvremenu povijest, 40(2008), 3, 1105-1118.

Matković, Stjepan; Čista stranka prava i stranački izbori na prijelazu 19. u 20. stoljeće, Povijesni prilozi 15, 1996., 59.-91.

Matković, Stjepan; Afirmacija Khuenove autokracije – izbori za Hrvatski sabor 1897., Časopis za suvremenu povijest, br. 3/1997, 3, Zagreb 1997., 469-491.

Matković, Stjepan; Koprivnički i novigradski kotari u vrijeme izbora za Hrvatski sabor 1897. godine, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, br. 30, Zagreb 1997., 155.-173.

Matković, Stjepan; Izbori za Hrvatski sabor 1897. u Zagorju, Gazophylacium. Časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, 1998, 1-2, 14-24.

Matković, Stjepan; Parliamentary elections at the turn of the nineteenth century in Zagreb, Parliaments, Estates and Representation, 2002, 193-200.

Matković, Stjepan; Saborski izbori i socijalna struktura izborništva na prijelazu stoljeća u Zagrebu, Društvena istraživanja, br. 1-2 (75-76), Zagreb 2005., 157-183. (suautorstvo s Ines Sabotič)

Matković, Stjepan; Pravaštvo i oporbene veze tijekom izlaženja Primorca u Kraljevici, Zbornik Kraljevice, 1(2012), 78-100.

Milušić, Anto; Hrvatsko izborno pravo 1848.-1918. Povijesni uvod u raspravu o Zakonu o izbornom redu za Hrvatski sabor iz 1918. godine, Pravni vjesnik 15 (3-4), Osijek 1999., 309-318.

Ostajmer, Branko; Saborski izbori u Đakovu i Đakovštini 1884. godine, Zbornik Muzeja Đakovštine, 6(2003), 83-114.

Ostajmer Branko; Izbor narodnog zastupnika u Đakovu 1884., Scrinia Slavonica, 3(2003), 391-412.

Ostajmer, Branko; Prilog životopoisu Vatroslava Račkog: neuspješna kandidatura na saborskim izborima 1906. godine, Zbornik Muzeja Đakovštine, 7(2005), 1, 141-164.

Ostajmer, Branko; Dragutin Riffer (1852. – 1896.) – osječki odvjetnik i saborski zastupnik, Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice, 15(2008), 1, 51-64.

Oštrić, Vlado; Osnivanje prve radničke stranke u Hrvatskoj (U povodu 70-godišnjice Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije 1894-1964), Putovi revolucije, br. 5, 1965., 141-165.

Pavličević, Dragutin; Ivan Perkovac u Hrvatskom Saboru 1861., Zaprešički godišnjak, 9(1999), 85-96.

Peršić, Ivan; Prvi seljak član Hrvatskog sabora zvao se Miško Vudjan, Jutarnji list, 27(1938), 9329, 20.

Peršić, Ivan; Mažuranić ban, njegov podžupan i seljak Vudjan. Još o seljaku Vudjanu, narodnom zastupniku iz 1875-1878. Izbornici kao mači po krovovima!, Jutarnji list, 27(1938), 9385, 20-21.

Peršić, Ivan; Izborne uspomene iz djetinjstva, Jutarnji list, 25(1936), br. 8950, 20-21.

Peršić, Ivan; Izbori za posljednji hrvatski sabor. Po prvi put u Hrvatskoj svi u jedan dan 16. prosinca 1913., Jutarnji list, 30(1941), br. 10399, 26-27.

Polić, Ladislav; O virilistima, Narodne novine, 76(1910), br. 294

Polić, Ladislav; O novoj austrijskoj izbornoj reformi, Mjesečnik pravničkoga družtva, 36(1910), br. 1-4

Polić, Ladislav; O novoj izbornoj reformi, Obzor, 58(1917), br. 325-329 i 331-334.

Sirotković, Hodimir; Organizacija Sabora Hrvaske i Slavonije u nagodbenom razdoblju (1868-1918), Arhivski vjesnik, XXXV-XXXVI, god. 34-35, Zagreb 1991.-1992., 21-30.

Sirotković, Hodimir; Državnopravni položaj Hrvatskog sabora u razdoblju Hrvagtsko-ugarske nagodbe (1868 – 1918), Zbornik radova iz pravne istorije posvećen Albertu Vajsu, Beograd 1966, 207-213.

Sirotković, Hodimir; Izborni red za Sabor od 1861. godine i provodjenje izbora, Rad JAZU 347, 1967., 211-276.

Sirotković, Hodimir; Ustavni položaj i organizacija rada sabora kraljevine Hrvatske i Slavonije u građanskom razdoblju njegova djelovanja 1848-1918, Rad JAZU 393, Zagreb 1981, 39-86.

Sirotković, Hodimir; Najvažniji državnopravni akti Sabora 1848. godine, Historijski zbornik, 51(1998), 77-82.

Sršan, Stjepan; Izbori za Hrvatski sabor 1848-1918., Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja za 1996. godinu, Matica hrvatska, Vinkovci 1996., 107-125.

Stančić, Nikša; Hrvatska nacija i hrvatski nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Vjesnik HAZU, VI, 1-3, Zagreb 1997., 81-101.

Stančić, Nikša; Hrvatski sabor: tradicija parlamentarizma i hrvatska državna i nacionalna suverenost, Državnost, 2(1998), 2, 259-265

Stančić, Nikša; Od emigracije do Rakovice: Eugen Kvaternik i njegova koncepcija ustanka u Hrvatskoj 1871, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 25(1992), 39-56

Strčić Petar; Prilog povijesti Istarskog sabora (1861-1916), Arhivski vjesnik, 34-35(1991-1992),53-64.

Szabo, Agneza; Politička stajališta zastupnika grada Osijeka u radu Hrvatskoga sabora od 1861. do 1873., Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 10(200), 313-326

Szabo, Agneza; Politički stavovi grofa Julija Jankovića u Hrvatskome saboru godine 1861, Zlatna dolina, 5(1999), 1, 91-100.

Šadek, Vladimir; Politička situacija i izbori u općini Molve od 1871. do 1914. godine, Podravina, 5(2006), 10, 112-129.

Šidak, Jaroslav; Značenje Rakovičke bune u austrijskoj politici g. 1871, Historijski pregled, br. 1, 9161., 20-43.

Šidak, Jaroslav; Sabor hrvatsko-dalmatinsko-slavonski, Enciklopedija Jugoslavije, 7, Zagreb, 1968, 123-125.

Švoger, Vlasta; Skica za portret Adolfa Vebera Tkalčevića (u povodu sto dvadesete obljetnice smrti), Croatica Christiana periodica, 33(2009), 64, 107-136.

Turkalj, Jasna; Stranka prava i izbori za Hrvatski sabor na području bivše Vojne krajine 1883. godine, Časopis za suvremenu povijest, 36(2004), 3, 1013-1037.

Turkalj, Jasna; Pravaški opredijeljeno svećenstvo Senjsko-modruške biskupije na saborskim izborima 1881. godine, Croatica Christiana periodica, 29(2005), 56, 105-119

Turkalj, Jasna; Politički proces protiv župnika Ivana Širmera, kandidata Stranke prava na izborima za Hrvatski sabor 1884. godine, Croatica Christiana periodica, 30(2006), 57, 177-196.

Turkalj, Jasna; „Pop Jura nevredi ništa“ – loš svećenik ili politički neistomišljenik?, Croatica Christiana periodica, 32(2008), 61, 89-102.

Turkalj, Jasna; Dr. Juraj Žerjavić – „spiritus agens“ izbornoga pokreta i „bune“ u Mariji Bistrici 1892.?!, Croatica Christiana periodica, 35(2011), 67, 125-142.

Valentić, Mirko; Hrvatsko-slavonska Vojna krajina u 1860-im godinama, Časopis za suvremenu povijest, 4(1972), 1, 63-71.

Valentić, Mirko; Ustanak u Vojnoj krajini 1871. godine, Časopis za suvremenu povijest, 23(1991), 1-3, 107-118.

***

Kratice:

DAZ = Državni arhiv u Zagrebu

HAZU = Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

HDA = Hrvatski državni arhiv

HI = Historijski institut

JAZU = Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti

NSK = Nacionalna i sveučilišna knjižnica